Statut facebook

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 70/97 ), Skupština Kluba studenata povijesti - ISHA Zagreb, održana 22. siječnja 2004. godine, donijela je

STATUT
KLUBA STUDENATA POVIJESTI - ISHA - e
ZAGREB

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Naziv udruge je Klub studenata povijesti - ISHA Zagreb (u daljnjem tekstu Klub).

Članak 2.
Sjedište Kluba je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Ivana Lučića 3. Klub djeluje na području grada Zagreba.

Članak 3.
Klub je udruga registrirana pri Ministarstvu znanosti i tehnologije te Gradskom uredu za opću upravu . Klub je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Klub ima znak. Znak kluba je okruglog oblika. U sredini se nalazi frontalni lik "Povijest Hrvata" Ivana Meštrovića, oko kojeg je natpis: Klub studenata povijesti - ISHA Zagreb.

Članak 5.
Klub ima pečat. Pečat kluba je okruglog oblika s dvostrukim obrubom. U sredini se nalazi frontalni lik "Povijest Hrvata" Ivana Meštrovića, oko kojeg je natpis Klub studenata povijesti - ISHA Zagreb.

Članak 6.
Klub predstavljaju i zastupaju: predsjednik/ica, dopredsjednik/ica, tajnik/ica. Skupština Kluba može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje Kluba.

Članak 7.
Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događanjima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 8.
Ciljevi Kluba su:
boxdjelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata/ica;
boxutjecanje na kvalitetu studija i poštivanje prava studenata/ica;
boxsudjelovanje u radu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
boxsudjelovanje u radu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
boxdoprinos radu i razvoju modernog i autonomnog Sveučilišta;
boxpovezivanje i suradnja sa svim srodnim strukovnim organizacijama iz Hrvatske i svijeta, kao i suradnja sa drugim studentskim i omladinskim udrugama u Hrvatskoj i svijetu;
boxzaštita standarda i socijalnog statusa studenata/ica;
boxzaštita dostojanstva povjesničarske struke.

Članak 9.
U svrhu ostvarenja svojih ciljeva Klub obavlja sljedeće djelatnosti:
boxpomoć studentima/icama u ostvarivanju njihovih prava;
boxobavještavanje studenata/ica putem organiziranih tribina, seminara i sl.;
boxorganiziranje predavanja, okruglih stolova i tribina vezanih uz sadržaj i organizaciju studija povijesti, kao i stručnih izleta i putovanja vezanih uz struku;
boxsuradnja sa Znanstveno - nastavnim vijećem Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
boxizdavačka djelatnost za potrebe studenata/ica i populariziranje povijesne znanosti u skladu s posebnim propisima;
boxorganiziranje kulturno - umjetničkih, zabavnih, sportskih i drugih programa;
boxostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Kluba.

Članak 10.
Načela djelovanja Kluba su: različitost stavova, izbora, misli i ideja, samostalnost u radu, javnost i demokratičnost mišljenja te odgovornost pojedinca i udruge za rad.

Klub je nestranačka udruga. Isključuje svaku diskriminaciju na temelju rase, spola, spolne opredijeljenosti, vjere, jezika, ideologije, nacionalnosti ili etničkog porijekla. Klub podržava međusobno uvažavanje i poštivanje svih kultura tejednakost u dostojanstvu i pravima svih ljudi.

III. ČLANSTVO

Članak 11.
Kategorije članstva su:
boxredovno;
boxizvanredno;
boxpočasno;

Izvanredni član/ica može postati svaki bivši redovni član/ica Kluba na osobni zahtjev upisom u registar Izvanrednih članova/ica koji vodi tajnik/ica. Izvanredni članovi ne plaćaju članarinu i nemaju pravo birati i biti birani u tijela upravljanja kluba. Izvanredno članstvo je doživotno.

Počasno članstvo dodjeljuje se odlukom Skupštine Kluba dvotrećinskom većinom glasova svih redovnih članova/ica Kluba, zaslužnim članovima i pojedincima. Počasni članovi nemaju pravo birati i biti birani u tijela upravljanja Kluba i ne plaćaju članarinu. Počasno članstvo je doživotno. Na prijedlog člana u skupštini se može izglasati dokinuće počasnog članstva zbog nečasnih postupaka, uz potrebnu dvotrećinsku većinu.

Članak 12.
Redovnim članom Kluba, na dobrovoljnoj osnovi može postati:
boxsvaki student/ica povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu;
boxsvaki apsolvent/ica i postdiplomant/ica povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu;
boxsvaki student/ica, apsolvent/ica i postdiplomant/ica Filozofskog ili srodnih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 13.
Prava i obveze redovnih članova/ica Kluba su:
boxsudjelovati u radu Kluba;
boxbirati i biti biran u tijela Kluba, kao i u druga tijela studentskih i strukovnih organizacija kao zastupnik/ca Kluba u tim organizacijama;
boxbiti obaviješten/a o djelovanju Kluba;
boxocjenjivati rad Kluba;
boxsvojim djelovanjem štititi ugled, čast i imovinu Kluba;
boxplaćati članarinu prema odluci skupštine.

Članak 14.
Redovnim članom Kluba se postaje upisnikom u registar članova koji vodi tajnik/ica.

Članak 15.
Redovno članstvo u Klubu prestaje:
boxdobrovoljnim istupanjem iz Kluba;
boxneplaćanjem godišnje članarine;
boxprestankom statusa studenta/ice, apsolventa/ice, postdiplomanta/ice;
boxisključenjem.

Do isključenja dolazi ukoliko se član/ica ne pridržava statuta Kluba. Zahtjev za isključenje podnosi se Predsjedništvu koje je dužno sazvati Skupštinu gdje se donosi konačna odluka dvotrećinskom većinom svih članova Kluba. Isključeni nema više pravo biti član/ica Kluba.

IV. TIJELA KLUBA

Članak 16.
Tijela Kluba jesu:
boxSkupština;
boxPredsjedništvo;
boxNadzorni odbor.

SKUPŠTINA

Članak 17.
Skupština je vrhovno tijelo koje upravlja Klubom. Skupštinu čine svi redovni članovi/ica Kluba.

Članak 18.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština zasjeda najmanje jednom godišnje. Sjednice skupštine saziva Predsjedništvo Kluba na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja, najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Kluba ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelji.

Članak 19.
Skupštini predsjedava predsjednik/ica Kluba, a u njegovoj/njezinoj odsutnosti ostali članovi/ica Predsjedništva po hijerarhiji. U slučaju njihove odsutnosti Skupština će na početku zasjedanja odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba. Zapisnik je dostupan svim redovnim članovima/icama Kluba.

Članak 20.
Skupština odlučuje pravovaljano ako joj prisustvuje najmanje polovina članova Skupštine. Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine. Ako na skupštini ne bude prisutna polovina članova/ica, u roku sedam dana mora se sazvati novo zasjedanje. Takav saziv Skupštine valjano odlučuje ako je prisutna jedna petina članova Skupštine.

Članak 21.
Glasovanje na Skupštini u pravilu je tajno, a u iznimnim slučajevima može biti i javno.

Članak 22.
Skupština Kluba:
boxutvrđuje politiku razvitka Kluba;
boxdonosi i mijenja Statut Kluba;
boxdonosi financijski plan i završni račun;
boxdonosi i mijenja program rada;
boxdonosi druge akte i odluke važne za rad Kluba;
boxbira i razrješuje dužnosti članove/ice Predsjedništva i Nadzornog odbora;
boxrazmatra i usvaja izvješće o radu Kluba;
boxdaje smjernice za rad Kluba;
boxosniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
boxodlučuje o žalbama;
boxodlučuje o prestanku rada Kluba;
boxobavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 23.
Predsjedništvo je izvršno tijelo Kluba, sastoji se od četiri člana/ice s mandatom od jedne akademske godine. Predsjedništvo čine: predsjednik/ica, dopredsjednik/ica, tajni/ica i blagajnik/ica.

Članak 24.
Predsjedništvo:
boxsaziva Skupštinu Kluba;
boxobavlja administrativne poslove Kluba;
boxUtvrđuje prijedlog promjene Statuta i prijedlog Programa rada koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
boxbrine o izvršavanju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
boxkoordinira rad članova/ica;
boxupravlja imovinom Kluba;
boxobavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.

Članak 25.
Sjednicu Predsjedništva saziva Predsjednik/ica Predsjedništva koji/a je ujedno i Predsjednik/ica Kluba. U slučaju odsutnosti Predsjednika/ice sjednicu mogu sazvati ostali članovi Predsjedništva redom. Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva. Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi. Predsjednik/ica potpisuje odluke i akte s još jednim članom/icom Predsjedništva. Tajnik/ica vodi zapisnik.

Članak 26.
Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini. Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. Ista osoba može biti birana u Predsjedništvo najviše dva puta. U nedostatku mogućih kandidata osoba koja je već dva puta obnašala dužnost može na dužnost u Predsjedništvu biti izabrana po treći put, dvotrećinskom većinom prisutnih na Skupštini.

Izbori članova Predsjedništva održat će se u svibnju tekuće akademske godine za narednu akademsku godinu. Članom svake pojedine funkcije postaje osoba koja dobije najviše glasova na izbornoj Skupštini. Mandat izabranog Predsjedništva započinje 1. listopada nove akademske godine, dok mandat trenutnog Predsjedništva završava 30. rujna.

VIJEĆE KLUBA

Članak 27.
Vijeće Kluba je savjetodavno tijelo koje pomaže u radu Kluba i osigurava normalno funkcioniranje predsjedništva. Sastoji se od ukupno 6 vijećnika. Vijećnici se biraju na Skupštini Kluba te njihov mandat traje u tekućoj akademskoj godini. Zadaće vijećnika su sljedeće:
boxpomagati Predsjedništvu u radu
boxsavjetovati Predsjedništvo na zahtjev ili samostalno
boxrad na pojedinačnim zadaćama u svrhu unaprijeđivanja Kluba i njegovih aktivnosti

Član/ica Vijeća Kluba ne može istodobno biti član/ica Predsjedništva Kluba, niti Nadzornog odbora.

REDAKCIJA "PRO TEMPORE"

Članak 28.
Redakcija je sastavljena od preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studenata Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 29.
Redakciju čine glavni urednik, članovi uredništva i urednici pripravnici.

Glavni urednik je zadužen i odgovoran za izvođenje predviđenog i dogovorenog programa. Glavni urednik je osoba koja u situacijama nemogućnosti postizanja dogovora ima presudan glas. Glavni urednik je dužan najmanje jednom mjesečno sazvati sastanak Redakcije, podnositi mjesečne izvještaje Klubu, a pred kraj mandata izvještaj o djelovanju Redakcije tijekom njegovog/njezinog mandata. Glavni urednik ne može biti član predsjedništva Kluba.

Članovi uredništava su osobe koje zajedno s Glavnim urednikom čine Redakciju te u njoj imaju pravo glasa.

Urednici pripravnici su osobe koje sama Redakcija prema dogovoru kooptira u rad Redakcije i nemaju pravo glasa u donošenju odluka. Urednici pripravnici upoznaju se s redaktorskim poslovima te su potencijalni članovi Redakcije, o čemu odlučuje sama redakcija na kraju akademske godine reevaluirajući njihov rad.

Članak 30.
Redakcija svoje odluke donosi glasanjem Urednika i Glavnog urednika; za donošenje odluke je potrebna natpolovična većina.

Članak 31.
Mandat Redakcije ograničen je akademskom godinom u kojoj je dužna izdati dva broja.

Članak 32.
U slučaju ostavke Glavnog urednika, vršitelj dužnosti do izbora novog Glavnog urednika postaje po dobi najstariji preostali član Redakcije.

Članak 33.
Nepovjerenje Glavnom uredniku se izglasava kada na sastanku svi Urednici jednoglasno izglasaju nepovjerenje Glavnom uredniku.

Članak 34.
Prije isteka mandata, Redakcija unutar svojih članova bira novog Glavnog urednika dvotrećinskom većinom. O rezultatima izbora vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivu Kluba.

Klub na Izbornoj skupštini odlučuje o potvrđivanju novog Glavnog urednika i/ili programa isključivo na prijedlog Redakcije. U slučaju da Izborna skupština ne potvrdi predloženog Glavnog urednika i/ili novi program, Redakcija predstavlja novi program i/ili novog kandidata.

Redakciju, bez urednika pripravnika, čini najviše 9 (devet) Urednika zajedno s Glavnim urednikom.

U slučaju izvanredne situacije u kojoj je ugašena Redakcija, Klub na Izbornoj skupštini bira novog Glavnog urednika koji oko sebe okuplja novo uredništvo te novonastala redakcija funkcionira po točkama ovog amandmana.

Članak 35.
U slučaju gašenja Kluba, Redakcija PT ima pravo održati postojeći sastav Redakcije i nastaviti s nezavisnim djelovanjem uz zadržavanje imena i tradicije časopisa.

Članak 36.
Redakcija funkcionira dok ju čine Glavni urednik ili vršitelj dužnosti Glavnog urednika i najmanje dva člana Uredništva.

NADZORNI ODBOR

Članak 37.
Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i organ čiji je rad nadziran. Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba. Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba. U slučaju nepravilnosti Nadzorni odbor je dužan obavijestiti nadležno tijelo.

Članak 38.
Nadzorni odbor čine četiri člana, po mogućnosti predstavnici svake pojedine godine studija. Članovi se biraju na mandat od jedne akademske godine. Član/ica Nadzornog odbora ne može istovremeno biti član/ica Predsjedništva Kluba. Nadzorni odbor podnosi godišnje izvješće o svom radu Skupštini Kluba. Ista osoba može biti član Nadzornog odbora najviše dva puta.

IMOVINA KLUBA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 39.
Imovinu Kluba čine:
boxnovčana sredstva;
boxpokretne stvari;
boxprava i obveze Kluba.

Članak 40.
Klub stječe imovinu:
boxod članarine;
boxnamjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva;
boxiz prihoda darova, priloga i donacija;
boxiz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 41.
Izvješće o materijalno - financijskom stanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI. PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 42.
Klub prestaje s radom prema odluci Skupštine dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.

Članak 43.
U slučaju prestanka rada Kluba imovina se pohranjuje na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za osnivanje druge udruge studenata povijesti.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.
Statut Kluba donosi skupština većinom glasova ukupnog broja članova, nakon provedene rasprave.

Članak 45.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Kluba.

Članak 46.
Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova usvajanja na Skupštini Kluba.